Farsi/Dari

پروژه «خشونت کلامی علیه مهاجرین در نهادها با همکاری علوم سیاسی، زبان شناسی، صحت روانی و روان شناسی در پوهنتون/دانشگاه ایرلانگن نورنبرگ اجرا می گردد. در این پروژه ما سعی می کنیم تا تجارب مهاجرین و پناهنده ها در مورد خشونت کلامی و تبعیض در نهادهای رسمی (به طور مثال بخش آموزش، صحت و بقیه ادارات) و تاثی...

Kategorie: Farsi/Dari

خشونت کلامی علیه مهاجرین افغان در نهادهای دولتی آلمان بخشی از پروژه مختلط (خشونت کلامی علیه مهاجرین و پناهنده ها) در دانشگاه/پوهنتون فریدریش الکساندر-ایرلانگن-نورنبرگ بوده که سال قبل با تمرکز و مطالعه روی تجربه پناهنده های افغان در آلمان آغاز به کار نمود. مرحله اول این پروژه که شامل مصاحبه های کیفی ...

Kategorie: Farsi/Dari