خشونت کلامی علیه مهاجرین افغان در نهادهای دولتی آلمان

خشونت کلامی علیه مهاجرین افغان در نهادهای دولتی آلمان بخشی از پروژه مختلط (خشونت کلامی علیه مهاجرین و پناهنده ها) در دانشگاه/پوهنتون فریدریش الکساندر-ایرلانگن-نورنبرگ بوده که سال قبل با تمرکز و مطالعه روی تجربه پناهنده های افغان در آلمان آغاز به کار نمود. مرحله اول این پروژه که شامل مصاحبه های کیفی با مهاجرین افغان می شود تکمیل شده و مرحله دوم که شامل پرسشنامه آنلاین (سروی) می شود به زودی راه اندازی خواهد شد. از منظر علم سیاست و با همکاری زبان شناسان و طب، پروژه خشونت کلامی علیه مهاجرین افغان در نهادهای دولتی آلمان عمدتا در جستجوی پاسخ به این سه سوالها است: الف) کدام شرایط نهادمند و ساختاری باعث بروز خشونت علیه مهاجرین و پناهنده ها می شود؟ ب) عاملین و هدف خشونت کلامی در نهادها کی ها هستند؟ ج) چطور می تواند وضعیت در ساختارهای تغییر کند؟

 اهداف کلی این پروژه درک و فهم بروز زمینه های خشونت کلامی، نوعیت ساختاری و پیامدهای آن برای صحت روانی و فزیکی می شود که سفارش های لازم را مبتنی بر یافته های این تحقیق در همکاری با نهادهای مربوطه، برای گام های عملی (درک بهتر بین مهاجرین، پناهنده ها، نهادها و نماینده های آنها) ارایه خواهد کرد.