خشونت کلامی علیه مهاجرین و پناهنده ها

خشونت کلامی علیه مهاجرین در نهادهای دولتی آلمان بخشی از پروژه چند رشته ای در دانشگاه/پوهنتون فریدریش الکساندرایرلانگن-نورنبرگ است که روی تجربه مهاجرین و پناهنده در آلمان متمرکز می باشد. این پروژه از منظر علم سیاست و با همکاری زبان شناسان و طب، عمدتا در جستجوی پاسخ به این سه سوال است: الف) کدام شرایط نهادمند و ساختاری باعث بروز خشونت علیه مهاجرین و پناهنده ها می شوند؟ ب) عاملین و هدف خشونت کلامی در نهادها کی ها هستند؟ ج) چطور می تواند وضعیت در ساختارهای دولتی تغییر کند؟

اهداف کلی این پروژه درک و فهم بروز زمینه های خشونت پرور کلامی، نوعیت ساختاری و پیامدهای آن برای صحت روانی و فزیکی می شود که در انجام، سفارش های لازم مبتنی بر یافته های این تحقیق را در همکاری با نهادهای مربوطه، برای گام های عملی (درک بهتر بین مهاجرین، پناهنده ها، نهادها و نماینده های آنها) ارایه خواهد کرد.